หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA FLEX MBA

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA Flex MBAภาษาอังกฤษ(สาขารัชโยธิน) 
 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA Flex MBA วิชาเฉพาะ(สาขารัชโยธิน) 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน NIDA Flex MBA(สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยม และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 4. มีผลการสอบข้อเขียนของภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะ 1 ระดับคะแนน 550 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) หรือ
 5. มีผลการสอบข้อเขียน (Flexible MBA) ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป และมีประสบการทำงาน 1 ปี (นับจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงวันที่สมัครสอบ) โดยผลคะแนนยังไม่หมดอายุ

วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะประกอบด้วย การสอบข้อเขียน การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

 1. กรณีสอบข้อเขียนประกอบด้วยการทดสอบในด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางธุรกิจ (แนว Gmat) ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเกิน 500 ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร
 3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถชั้นล่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมาสมัครแทนได้
 

 

Flexible MBA (New)
 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ Flexible MBA  รุ่น ที่ 33 -34
รายการ Flex 33 Flex 34
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
1. รับสมัครสอบข้อเขียน 3 ต.ค. - 18 พ.ย. 59 9 ม.ค. - 24 ก.พ. 60 5 เม.ย. - 31 พ.ค. 60 10 ก.ค. - 31 ส.ค. 60
2. รับสมัครสอบ Online  3 ต.ค. - 28 ต.ค. 59 9 ม.ค. - 10 ก.พ. 60 5 เม.ย. - 12 พ.ค. 60 10 ก.ค. - 11 ส.ค. 60
3. สมัครสอบสัมภาษณ์(กรณีเกียรตินิยม / ยื่นคะแนนสอบ) 3 ต.ค. - 30 ธ.ค. 59 9 ม.ค. - 31 มี.ค. 60 5 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60 10 ก.ค. - 26 ก.ย. 60
4. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน  25 พ.ย. 59 3 มี.ค. 60 9 มิ.ย. 60 8 ก.ย. 60
5. วันสอบข้อเขียน  27 พ.ย. 59 5 มี.ค. 60 11 มิ.ย. 60 10 ก.ย. 60
6. ประกาศผลสอบข้อเขียน  7 ธ.ค. 59 22 มี.ค. 60 28 มิ.ย. 60 27 ก.ย. 60
7. ประกาศชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 ม.ค. 60 10 เม.ย. 60 10 ก.ค. 60 9 ต.ค. 60
8. สอบสัมภาษณ์ 17 -18 ม.ค. 60 26 - 27 เม.ย. 60 19 -20 ก.ค. 60 18 -19 ต.ค. 60
9. ประกาศผลคัดเลือก 1 ก.พ. 60 16 พ.ค. 60 9 ส.ค. 60 31 ต.ค. 60
10. รับเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียน 13 - 16 ก.พ. 60 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 21 - 24 ส.ค. 60 6 - 9 พ.ย. 60
11. ขึ้นทะเบียนเป็นนึกศึกษา 13 - 17 ก.พ. 60 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 21 - 25 ส.ค. 60 6 -10 พ.ย. 60
12. Intensive Course มิ.ย. - ก.ค. 60 พ.ย. - ธ.ค. 60

ดูประกาศรับสมัค
 

3.2 ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ของคณะบริหารธุรกิจ http://mba.nida.ac.th ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
 2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
 3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282
  (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)

หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตจำนวน 1,200 บาท
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่องให้นำหลักฐานการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบุอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 7. สำเนาใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
 8. โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
 9. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 10. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Statement of Purpose)
 11. ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาจำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่นที่คณะบริหารธุรกิจ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

เวลาเรียน
โครงการ Flexible MBA เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เต็มวัน) ทั้งนี้เวลาเรียนให้เป็นไปตามประกาศตารางสอนของคณะบริหารธุรกิจ

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA