หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

CU TEP

คลิก >>>>>   ตารางเรียน CU TEP (สาขารัชโยธิน) 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน CU TEP (สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 

CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

CU TEP คืออะไร

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ค่าสมัครสอบ
900 บาท


วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม


ใบลงทะเบียน

หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือก และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน
ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้


ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม

ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 900 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Onlineเท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่า ธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทยธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบน ใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถููกต้องและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


ทดสอบอะไร?

วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ


ข้อสอบ CU-TEP

ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุดย่อย คือ

  1. Listening ทดสอบทักษะการฟังโดยให้ฟังเทปที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษาและตอบคำถามวัดความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
  2. Reading ทดสอบทักษะการอ่านโดยให้อ่านเรื่องที่กำหนดให้ และตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ จำนวน 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที
  3. Writing ทดสอบความรู้ด้าน Grammar โดยให้หาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ (Error recognition) จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
     คะแนนเต็ม 120 คะแนน
     ผลการสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ
     ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ 2 สัปดาห์
     ช่วงรอยต่อของแต่ละพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 10 นาที      ตารางสอบ CU TEP 2018


Test Schedule Registration/payment Test Dates เวลา
1/2018 1 – 3  ธันวาคม 60 7 มกราคม 61  
08.30 – 11.30 น.
2/2018 18-28 ธันวาคม 60 21 มกราคม 61
3/2018 3-11 มกราคม 61 4 กุมภาพันธ์ 61
4/2018 15-25 มกราคม 61 18 กุมภาพันธ์ 61
5/2018 1-15 กุมภาพันธ์ 61 25 มีนาคม 61
6/2018 2-12 มีนาคม 61 8 เมษายน 61
7/2018 19 – 29 มีนาคม 61 22 เมษายน 61
8/2018 2 – 11 เมษายน 61 6 พฤษภาคม 61
9/2018 2 – 10 พฤษภาคม 61 3 มิถุนายน 61
10/2018 1 – 12 มิถุนายน 61 1 กรกฎาคม 61
11/2018 18 – 28 มิถุนายน 61 15 กรกฎาคม 61
12/2018 2 – 12 กรกฎาคม 61 5 สิงหาคม 61
13/2018 16 – 25 กรกฎาคม 61 19 สิงหาคม 61
14/2018 1 – 9 สิงหาคม 61 2 กันยายน 61
15/2018 14 – 23  สิหาคม 61 16 กันยายน 61
16/2018 3 – 13 กันยายน 61 7 ตุลาคม 61
17/2018 17 – 27 กันยายน 61 21 ตุลาคม 61
18/2018 1-11 ตุลาคม 61 4 พฤศจิกายน 61
19/2018 16-25 ตุลาคม 61 18 พฤศจิกายน 61
20/2018 1-12 พฤศจิกายน 61 9 ธันวาคม 61
21/2018 19-29 พฤศจิกายน 61 23 ธันวาคม 61


รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP >>>   คลิก


คลิก >>>>>  แนวข้อสอบCU TEP