หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

Y-MBA NIDA

คลิก >>>>>   ตารางเรียน Y-MBA NIDA ภาษาอังกฤษ(สาขารัชโยธิน) 
 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน Y-MBA NIDA วิชาเฉพาะ(สาขารัชโยธิน) 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน Y-MBA NIDA (สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ Y MBA

 

สอบสัมภาษณ์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคคลภาพ ทัศนคติ ความสามารถและความพร้อมในการศึกษาของผู้สมัคร


กำหนดการสมัครและกำหนดการสอบ

คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

 1. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารจอดรถ ชั้น 1 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 3. สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อกับทางสถาบัน หรือคณะบริหารธุรกิจโดยตรง สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไวต์ของคณะบริหารธุรกิจ http:// mba.nida.ac.th หรือ http://nidabusinessschool.nida.ac.th ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. 3.1 เข้าเว็บไซต์ของคณะ และเลือกดึงข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครจากเวบไซต์
  2. 3.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัครโดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้นและห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นโมฆะ
  3. 3.3 กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร 0-2727-3934-46 โทรสาร 0-2374-3282 (ทั้งนี้เฉพาะ 3 วันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละครั้งจะรับสมัครถึงเวลา 19.30 น.)


การรับสมัคร

กรณีที่ 1 สอบข้อเขียน


ตารางการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2560

รายการ
Y-MBA 44
ครั้งที่ 1
Y-MBA 44
        ครั้งที่ 2        
1. รับสมัครและ พิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซด์(ฟรี) บัดนี้ - 13 ม.ค. 60
 
18 ม.ค. - 5 เม.ย. 60
 
1.1  รับสมัครออนไลน์ บัดนี้ - 6 ม.ค. 60 18 ม.ค.  - 29 มี.ค. 60
2. ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ 19 ม.ค. 60 20 เม.ย.  60
3. สอบสัมภาษณ์ 25 - 26 ม.ค. 60 24 -25 เม.ย. 60
4. ประกาศผลคัดเลือก 10 ก.พ. 60 12 พ.ค. 60
5. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน 20 - 23 ก.พ. 60 22 - 25 พ.ค. 60
6. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 20 - 24 ก.พ. 60 26 - 26 พ.ค. 60
7. Intensive Business Course มิ.ย. - ก.ค. 60 มิ.ย. - ก.ค. 60
8. เปิดภาคเรียน ส.ค. 60 ส.ค. 60
9. จำนวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ) 407,300 บาท 407,300 บาท 
หมายเหตุ
: ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ) ไม่นับรวมค่าหนังสือ ตำราเรียนในแต่ละเทอม
: กรณีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาค่าใช้จายรวม (ประมาณ) นี้ไม่นับรวมค่าหนังสือ ตำราเรียนในแต่ละเทอม
   
   
ประกาศรับสมัคร    

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มึการศึกาต่อเนื่อง ให้นำหลักฐานการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญาตรี
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ระบอนุมัติปริญญาแล้ว 1 ชุด
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชี่อ ชื่อสกุล กรณีชื่อ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น มีการสมรส หรือการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
 6. ใบประเมินผู้สมัครเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ให้แนบมาพร้อมใบสมัคร
  หรือให้ผู้รับรองส่งตรงไปที่ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (y_mba)
  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  (ใบประเมินผู้สมัคร ให้ยื่นพร้อมกับการสมัครสอบข้อเขียน หรือหากไม่สามารถนำมายื่นได้ในวันสมัครสอบข้อเขียน ให้นำมายื่น ที่คณะบริหารธุรกิจก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

 


เวลาเรียน

โครงการ Y-MBA เรียนวันธรรมดา 3 วัน ต่อสัปดาห์ เวลา 18.30-21.30 น.

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA