หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

TU GET

คลิก >>>>>   ตารางเรียน TU GET (สาขารัชโยธิน) 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน TU GET (สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 


 

TU-GET คืออะไร

TU-GET(Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง


ลักษณะและจำนวนข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน
1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน


การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป

 1. สมัครสอบ online ที่ http://litu.tu.ac.th  หรือ  :http://litu.tu.ac.th/TUGET/(S(qdz34m45oo5wgf45q4wlqxii))/Login.aspx หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
  -
  สมัครสอบวันที่ 1-15 ของเดือน ค่าสมัครสอบ TU-GET คือ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
  -สมัครสอบวันที่ 16 ถึงวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ TU-GET คือ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ห้องสอบ TU-GET ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์
 2. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินและนำาไปชาระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือชำระเงินผ่านมือถือ ผ่านช่องทาง K PLUS เท่าน้้น
 3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
 4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

 1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วงที่ 5 เดือน พฤษภาคม หรือ 10 เดือน ตุลาคม
 2. ให้สมัครสอบ Online ที่: www.tu.ac.th/org/litu หรือ http://203.131.210.180/TUGET/Login.aspx
 3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
 5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

            หมายเหตุ  *นักศึกษาภาคพิเศษคณะต่าง ๆ ภาคบัณฑิต และนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธ์นี้ได้*

 


สอบถาม รายละเอียดการสอบ ที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วัน จ.-ศ. 8.30-18.30 น., วัน เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Tel : 0-2623-5134, 08-7972-7755  Fax: 0-2623-5138
E-mail : tuget@tu.ac.th


 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (PBT) สำหรับปี  2562

 

ช่วงที่ รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ วิธีสมัคร
1/2561 1 – 15 มกราคม 2562 27 มกราคม 2562 09:00 – 12:00 สมัครทาง Online
และ ชำระเงิน

 

ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกสิกรไทย

หรือชำระผ่านมือถือ
ทาง K-PLUS เท่านั้น

2/2561 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 3 มีนาคม 2562
3/2561 1 – 15 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562
4/2561 1 – 15 เมษายน 2562 28 เมษายน 2562
5/2561 1 – 15 พฤษภาคม 2562 26 พฤษภาคม 2562
6/2561 1 – 15 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 25612
7/2561 1 – 15 กรกฎาคม 2562 21 กรกฎาคม 2562
8/2561 1 – 15 สิงหาคม 2562 25 สิงหาคม 2562
9/2561 1 – 15 กันยายน 2562 22 กันยายน 2562
10/2561 1 – 15 ตุลาคม 2562 27 ตุลาคม 2562
11/2561 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 24 พฤศจิกายน 2562
12/2561 1 – 15 ธันวาคม 2562 22 ธันวาคม 2562สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตน์ ศูนย์รังสิต

ดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> คลิก

 

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบTU GET