หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

KU - EPT

คลิก >>>>>   ตารางเรียน KU EPT(สาขารัชโยธิน) 
 

คลิก >>>>>   ตารางเรียน KU EPT(สาขาบางมด) 
สำหรับสาขาบางมดมีเฉพาะคอร์ส Private นะคะ

 


วัตถุประสงค์ของศูนย์ทดสอบทางภาษา          

เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

 

ระดับปริญญาตรี 


          สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่สอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ทั้งนี้ ผลการสอบจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปเป็นต้นไป
 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์ 

          หากนิสิตไม่ประสงค์เข้ารับการทดสอบ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (English Required by Graduate School) โดยสอบผ่านวิชาดังกล่าว ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย แต่หากนิสิตสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ หรือสมัครเข้ารับการทดสอบได้จนกว่าจะสอบผ่าน

 

คุณสมบัติผู้เข้าสอบ  


ระดับปริญญาตรี

          นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชา 01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I และ 01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II แต่ยังไม่ผ่านวิชา 01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III


ระดับปริญญาโทและเอก

 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นนิสิตในระดับปริญญาโทหรือเอกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ผู้ที่สอบผ่านแล้วหรือผู้ที่ยื่นผลการสอบ TOEFL/IELTS เพื่อเทียบผลการสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบโดยเด็ดขาด
    ตั้งแต่ 1 กย. 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่สอบผ่านแล้ว สามารถสมัครสอบซ้ำได้
 
 

ข้อบังคับเรื่องการสอบภาษาต่างประเทศ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

นิสิตจะผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยโดย
 • ผ่านการทดสอบ KU-EPT นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 4 – 6 ครั้ง (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://www.ku-ept.human.ku.ac.th/ หรือ http://www.human.ku.ac.th/หรือ
 • สอบผ่านวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
 • เทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL/IELTS ผลการสอบนั้นนำมาขอเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ โดยมีผลคะแนนดังนี้

สำหรับนิสิตปริญญาโท

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 450
 • Computer-based Total         ไม่น้อยกว่า 133
 • Internet-based Total           ไม่น้อยกว่า 45
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0

สำหรับนิสิตปริญญาเอก

TOEFL

 • Paper-based Total               ไม่น้อยกว่า 500
 • Computer-based Total          ไม่น้อยกว่า 173
 • Internet-based Total             ไม่น้อยกว่า 61
IELTS
 • คะแนนไม่น้อยกว่า 5.5
 

หมายเหตุ

 

บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและ ก.พ. รับรอง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 
               มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/61 ล่าสุด 11 ก.พ. 61  กันจร้าาา

                 Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
                   1. if                                                            2. although                      
                   3. so that                                                    4. in fact

                Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
                  1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
                  3. to help  you to stay                                  4. helping you stay


                 We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
                   1. thrilling                                                  2. thrilled
                   3. thrill                                                       4. thriller
Part I: Structure  
 

I)    Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (25 points)


1)    UV rays emitted by _______ sun can cause skin cancer.
1.  the                                                                     
2.  –
3.  a                                                                        
4.  an

2)    Create a coaching environment in your organization and watch your people _______.          
1.  flourished                                                      
2.  to flourish       
3.  flourishes                                                   
4.  flourish

3)    It _______ me a lot to have my hair done last week.         
1.  cost                                                               
2.  costs         
3.  costed                                                        
4.  is costing

4)    Not many of his colleagues like Peter because he is such a _______ guy.
1.  bad-temper                                                
2.  bad-tempering
3.  bad-tempered                                            
4.  bad-tempers

5)    The exhibitions of every library in the city ­­_______ less attention nowadays.   
1.  was attracting                                                 
2.  are attracting                    
3.  attracts                                                      
4.  is attracting   

6)    It is practical to consider _______ alternative energy to replace traditional energy.
1.  to invest at                                                        
2.  investing in
3.  to invest with                                            
4.  investing on   

7)    The wonderful thing about microwaves is that _______clouds, smoke, haze and water vapour.
1.  can travel through                                                 
2.  traveling through
3.  they can travel through                                 
4.  to travel through

8)    Hitachi Ltd, _______, will focus investments on infrastructure-related businesses such as power plants.
1.  that is Japan’s largest electronics maker
2.  Japan’s largest electronics maker
3.  is Japan’s largest electronics maker  
4.  it is the largest electronics maker of Japan

9)    Swiss adventurers are preparing _______ solar-powered plane for _______ first international flight next month.
1.  its / their                                                    
2.  theirs / their
3.  theirs / its                                                       
4.  their / its

10)  The World Health Organization (WHO) estimates that _______ of the world's population is infected with Mycobacterium tuberculosis.
1.  two-five                                                    
2.  second-five
3.  two-fifths                                                  
4.  second-fifths

11) Apart from the _______ selection of religious events that Bali offers, there is an impressive line-up of festivals to fascinate tourists.
1.  amazing                                                         
2.  amazed
3.  amaze                                                        
4.  amazement

12)  New York, which is a state in the Mid-Atlantic and North Eastern regions of the United States, _______ New Amsterdam in the past.
1.  call                                                             
2.  called                 
3.  is called                                                     
4.  was called

13) Sir Paul McCartney confessed that if all the Beatles members had been alive, they _______ for the Live 8 concerts.
1.  will reunite                                                
2.  would reunite   
3.  will have reunited                                      
4.  would have reunited

14) The long march of colonialism was driven by Europe’s demand for crops _______ do not flourish in northern climates.
1.  which                                                         
2.  who
3.  whose                                                            
4.  when 

15)  Power reserves for Thailand over the next five years may be at critical levels _______ a new power plant can be built on schedule.
1.  when                                                             
2.  because
3.  if                                                                    
4.  unless

16)    Soft drinks do not contain the essential nutrients our bodies need, _______ they are the most common drink choice for many people.
1.  despite                                                               
2.  but
3.  because                                                      
4.  therefore

17)  Before Queen Victoria chose white dress instead of the traditional royal “silver” wedding dress, brides simply wore their _______ dress on their wedding day. 
1.  good                                                          
2.  as good as                        
3.  best                                                            
4.  better

18)  A flood warning has been issued for people living on both sides of the Chao Phraya River to _______ their belongings to higher places.
1.  rise                                                             
2.  raise  
3.  arise                                                           
4.  arisen

19) Brochures usually deliver a single message such as introducing a product, educating readers about a subject or _______ for action.
1.  ask                                                             
2.  to ask   
3.  asked                                                         
4.  asking     

20) Despite a housing market contraction in the first half of the year, condominiums near BTS and MRT routes continued to sell better than _______ in other areas.
1.  this                                                                
2.  that
3.  those                                                          
4.  these                      

21)  The media frequently create absurd examples mocking attempts to change language, such as “coffee without milk” – supposedly _______ to avoid the racist term “black coffee.”
1.  uses                                                                       
2.  which used
3.  used                                                           
4.  which uses

22)  Cattle are fed a concentrated high-corn diet which produces rapid weight gain, but this has side effects which include increased acidity in the _______ system. 
1.  digestive                                                    
2.  digesting         
3.  digested                                                    
4.  digest

23) The university is trying a new way to turn public transport green by using a technology popular _______ electric toothbrushes and razors to power buses and cars.
1.  at                                                               
2.  with
3.  in                                                               
4.  on

24)    China has overtaken Japan to become _______, the fruit of three decades of rapid growth that has lifted millions of people out of poverty.
1.  the world’s second largest economy         
2.  the world’s largest second economy
3.  the world’s economy second largest          
4.  the world’s second economy largest

25) _______ the panda’s natural habitat is high in the mountains, from 8,500 to 11,500 feet above sea level, pandas have a thick hide to protect their six foot tall, 200-300 pound, bodies from the cold.
1.  Also                                                           
2.  Nonetheless
3.  Because                                                     
4.  Due to  

 

II) Directions: Choose the most appropriate word or phrase for each blank. (15 points)


The Australian government has angered koala conservationists by again delaying a decision on whether to add the national icon to the country's endangered species list. Last year, a Senate inquiry 26)______ the status, health, and sustainability of Australia's koala population heard that there could be as few as 43,000 koalas left in the country. Millions 27)______ since the arrival of European settlers in the 18th century. Numbers were slashed again during open hunting seasons in the early 20th century and in recent decades tens of thousands have died 28)______ habitat destruction, disease – including Chlamydia and retrovirus – and dog attacks. On average, four koalas are admitted every week to Australia Zoo Wildlife Hospital, 29)______, after being hit by cars. The animals are also vulnerable to bushfires and drought.

30)______, environment minister Tony Burke says he needs 10 more weeks to consider new information from the Threatened Species Scientific Committee (TSSC) on where 31)______ marsupial is under the greatest threat. It is the second time he has 32)______ the decision, which was initially due in October. “I can’t provide a blanket threatened species listing across Australia since there are many places 33)______ koala numbers remain high,” he said in a statement. While the Senate report found there had been a “marked decline” in Australia’s national koala population – with the largest 34)______ reported in the states of Queensland and New South Wales – it said that in some areas of Victoria and South Australia koala colonies were “flourishing.”

Some say the disparity between survival rates in different parts of the country is complicating 35)______ should be a simple decision to grant koalas greater protection. Currently, koalas are listed as “vulnerable” under state legislation in Queensland and New South Wales, and as “rare” in South Australia. A 36)______ listing would offer greater protection to the koala under Australia's Environment Protection and Biodiversity Conservation (EPBC) Act 1999. Currently, more than 1,700 species and ecological communities 37)______ the threat of extinction, according to government figures. However, they are not granted any extra protection under federal law. The question of 38)______ koalas should be considered endangered has been considered three times in the last 15 years by the Threatened Species Scientific Committee (TSSC). Each time, the committee found there was not enough data on koala populations 39)______ that populations had fallen far enough to reach the threshold 40)______ to declare them endangered under federal law.

26)    1.  into                           2.  with                        3.  for                          4.  at
 
27)    1.  have killed               2.  have been killed     3.  killed                      4.  were killed

28)    1.  in spite of                  2.  in addition to         3.  contrary to              4.  as a result of

29)     1.  the country's largest wildlife hospital          2.  the country's wildlife largest hospital       

          3.  the country's largest hospital wildlife          4.  the country's hospital largest wildlife

30)   1.  However                  2.  Therefore                3.  Furthermore           4.  After that

31)     1.  -                              2.  a                            3.  the                         4.  some

32)     1.  reached                    2.  considered             3.  delayed                  4.  rejected

33)     1.  when                        2.  which                    3.  where                    4.  why

34)     1.  loses                         2.  looses                     3.  lost                        4.  losses

35)     1.  it                               2.  that                        3.  what                       4.  whether

36)     1.  nation                       2.  national                  3.  nationally               4.  nationality

37)    1.  face                           2.  faced                       3.  will face                  4.  would have faced

38)     1.  what                         2.  how                        3.  which                      4.  whether

39)     1.  concluded                 2.  concluding             3.  to conclude              4.  conclude    

40)     1.  need                        2.  needed                   3.  needing                   4.  to need

Part II: Reading Comprehension

 

 

Directions: Read the following passages and choose the most appropriate answer for each question. (40 points)


Passage I
            If you do not want to pay hefty prices for imported beef, try buffalo meat, which may not have the organic label but will be grass-fed and leaner than cow meat. That will satisfy your craving for red meat. Fresh meat markets in Bangkok and the Northeast mostly sell cow meat, but if you are living in the North, the markets mainly sell buffalo meat. (P1)

            As for white meat, you can go for organic pork chops and eat no more than eight ounces per meal. A three-oz serving of pork contains 0.105 oz of fat, while a chicken breast without the skin contains 0.106 oz of fat, according to studies at the Universities of Wisconsin and Maryland. (P2)

            A much leaner and tastier alternative to chicken is turkey with its white and dark meats that are packed with a gamy flavor. (P3)

            Now that you are getting the go-ahead for meats, don’t forget to take everything in moderation and make sure to trim the fats. For optimal health, balance your diet with whole grains, nuts, seeds, fruits and vegetables. (P4)

 

41)  The word “hefty” (P1) means _______.
1.  moderate                                                   
2.  reasonable
3.  cheap                                                        
4.  high

42)  What does “craving” (P1) mean?
1.  taste                                                                              
2.  desire
3.  choice                                                                           
4.  search           

43)  Which is NOT true about buffalo meat?
1.  It is not expensive because it is a local product especially in the North.                          
2.  It is grass-fed and so is leaner than cow meat.
3.  It can as well satisfy your desire for red meat.
4.  It is definitely tastier and more tender than cow meat.
 
44)  What is the author’s advice?
1.  Eat buffalo meat that has the organic label.
2.  Eat chicken, which is leaner and tastier than turkey.
3.  Eat meat in moderation.
4.  Eat a good balance of various kinds of meats.

45)  According to the passage, which of the following is NOT true?
1.  Buffalo meat contains more fat than cow meat.                                      
2.  Northeastern people prefer cow meat to buffalo meat.
3.  Turkey contains less fat than chicken.                                          
4.  A 3-oz serving of pork has about the same amount of fat as a skinned chicken breast.

                                               

Passage II

Your brain’s performance levels and your overall mental abilities are largely governed by your state of mind, which is determined by your brainwaves. According to a scientific study, they create peak performance mental states for learning, thinking, studying and virtually every mental task. (P1)

            Listening to iMusic, an advanced acoustic technology, automatically dials your brainwaves into a peak performance state for any situation or environment. Most people are shocked when they are told that increasing their IQ and cognitive abilities is possible. It was once thought that intelligence and mental capabilities were set in stone, unchanging since birth. But much of what we know about the mind has changed since then, particularly in the last 10 years. (P2)

            Research has found that there are many factors playing even larger roles in IQ, focus, memory and overall intelligence. With the brain technology, someone can experience huge leaps in IQ score, sometimes up to 30 or more points! (P3)

46)  What is the main idea of this passage?
1.  Science has uncovered brainwaves.
2.  Intelligence and mental abilities can be improved.
3.  There are many factors affecting brain performance levels.
4.  There are many factors controlling IQ.

47)  What does the word “they” (P1) refer to?         
1.  performance levels                                    
2.  mental abilities
3.  brainwaves                                                
4.  mental states

48)  What controls one’s state of mind?
1.  One’s brain                                                
2.  One’s performance levels
3.  One’s mental abilities                                
4.  One’s brainwaves

49)  What is true according to the passage?
1.  Mental capabilities are unchanged since birth.
2.  iMusic can raise mental abilities to their best performance.
3.  What we know about brainwaves has not been changed.
4.  There are only few factors that determine brain performance.

50)  What does “set in stone” (P2) mean?
1.  fixed                                                          
2.  unstable
3.  known                                                       
4.  accepted

Passage III

          Quietly and without much fanfare there is a paradigm shift taking place in the global economy. Africa, a continent that until now has only been associated with poverty and political unrest, is emerging as a land rich in opportunity. For those visionaries who see its vast potential, this long-awaited trend is exciting. It means this huge emerging market will follow in the footsteps of other powers to gain its rightful place of influence in the world. Over the past decade, China has been the big economic story. That, however, may soon change. Says Bruce Wrobel, the CEO of Sithe Global, a project development firm that builds power plants, dams, refineries and other infrastructure internationally: “Within 10 years people will be talking about Africa the way they talk about China today.” (P1)

          What’s he getting at? Africa’s population, at one billion, is currently smaller than China’s, but over the next decade experts expect it to explode. For one thing, malaria will likely be eradicated within the next five years. The continent is also making progress on the AIDS front. Once the impact of these diseases is mitigated, Africa has the potential, given its natural resources and huge landmass, to support many times its current population. (P2)

            The global business community, however, is not waiting that long. Many forward-looking multinational corporations already know that the economies of many African countries are on the verge of taking off. According to the African Development Bank, the GDP of the continent, which has been growing 5% to 6% annually, hit $1.3 trillion last year. Much of that growth has come from burgeoning telecommunications and banking systems, plus increased trade with China for both natural resources and manufactured goods. Today Africa’s economy is larger than India’s, and not far behind those of Brazil and Russia. (P3)

            Africa has barely tapped into its potential as a major source of oil, timber, and ores. Consider that this enormous continent – into which could fit the U.S., Europe, and China – contains roughly 75% of all the Earth’s strategic minerals. The Republic of Guinea, one of the poorest countries in the world, has, according to U.S.G.S. data, 30% of the world’s bauxite, the raw material from which aluminum is extracted. Recent tests suggest the nation may actually have closer to 60% of global reserves, much of it easy – and relatively cheap – to recover. (P4)

            Today, however, Guinea accounts for only 1% of the world’s alumina production. Over the next 20 years, major aluminum makers including Alcoa, Global Alumina, Russian Aluminum, and Australia’s BHP Billiton will together invest an estimated $20 billion for bauxite refineries in Guinea. BHP Billiton and Rio Tinto are also developing iron ore mines there. (P5)

51)  What does the passage mainly discuss?
1.  A paradigm shift in Africa
2.  Africa’s potential natural resources
3.  Possibility for economic growth in Africa
4.  Economic and medical situation in Africa

52)  What does the word “eradicated” (P2) mean?
1.  wiped out                                                  
2.  taken in
3.  observed                                                    
4.  developed

53)  Which word is closest in meaning to the word “mitigated” (P2)?
1.  increased                                                   
2.  reduced
3.  recovered                                                   
4.  maintained

54)  According to Paragraph 3, whose economy is the smallest?
1.  India’s                                                       
2.  Africa’s
3.  Brazil’s                                                      
4.  Russia’s

55)  The phrase “on the verge of taking off” (P3) means “about to _______.”
1.  grow                                                          
2.  drop
3.  change                                                       
4.  stop

56)  What does “the nation” (P4) refer to?
1.  U.S.                                                                       
2.  China
3.  Russia                                                        
4.  Guinea

57)  Which of the following is NOT a factor for the change in the economies of many African countries?
1.  Telecommunications                                  
2.  International trade          
3.  Banking systems                                       
4.  Natural resource conservation

58)  According to recent tests, how much bauxite may the Republic of Guinea have?
1.  20% of global reserves                              
2.  30% of global reserves
3.  60% of global reserves                              
4.  75% of global reserves

59)  What raw material will probably increase Guinea’s economic growth?
1.  Bauxite                                                      
2.  Timber
3.  Gold                                                          
4.  Oil

60)  Which company is NOT an aluminum maker?
1.  BHP Billiton                                             
2.  Sithe Global
3.  Rio Tinto                                                   
4.  Alcoa

 

Passage IV

The inexplicable blandness of airline food has been pondered at 30,000 feet by generations of travellers. Now an explanation has been offered in the form of research showing that people lose their sense of taste when listening to the sort of “white noise” heard inside an aircraft's cabin. (P1)

 

White noise consists of random collections of sounds at different frequencies – such as the muffled noise of aircraft engines – and scientists have demonstrated that it is capable of diminishing the taste of salt and sugar. The findings could explain a phenomenon well known to airline companies: passengers tend to lose their sense of taste when they are in the air. For this reason, airline meals are often "improved" with extra salt, sugar and other flavourings. (P2)

 

The study also lends further support to the idea that sound plays an important role in the perception of taste. Heston Blumenthal, the celebrity chef, has exploited the trait in a specially designed seafood dish which is served while diners hooked up to iPods listen to the sound of surf crashing on a beach. (P3)

 

Ellen Poliakoff of Manchester University said the study investigated how background noise influenced a person's perception of food. The scientists found that certain sounds not only affected people's sense of saltiness or sweetness, they also influenced how crunchy some types of food sounded to the diners – which in turn affected their perceptions of freshness and palatability. “We’ve compared how people rated food that they ate while they sat in headphones listening to various kinds of sounds and we've speculated as to why this might explain why airline food has a reputation for not being very tasty,” Dr Poliakoff said. (P4)

 

The white noise of an aircraft cabin could act as a distraction to a person's sense of taste, which would account for why airline food needs to compensate by being saltier or sweeter than usual. Alternatively, the effect could be due to the contrast between the pleasure of eating and the stress of listening to white noise, Dr Poliakoff said. (P5)

 

The study involved asking a panel of volunteers to rate the taste of different kinds of food while listening to quiet or loud background noise, or no noise at all. Sweetness and saltiness were rated significantly lower in the presence of the louder background music, while crunchiness was reported to be higher when listening to loud sounds. A further part of the study showed that people listening to sounds they deemed to be pleasant were also more likely to say that their food was tastier, which may explain why many restaurants play ambient background music. “If you are enjoying the music you are listening to, it may affect the enjoyment of the food you are eating,” Dr Poliakoff said. (P6)

61) What is the best title for this passage?
1.  Why In-Flight Meals Don’t Taste Good  
2.  Noises and Blandness
3.  Research on Taste                                     
4.  Can Airline food Be Tasty?

62) What is the main idea of this passage?
1.  Many airlines have been trying hard to improve their in-flight meals.                 
2.  Background sounds have influence on  perceptions of taste.
3.  Airline meals are notorious for their poor quality and tastelessness.        
4.  People’s enjoyment of food depends on a range of sensory responses.

63) What does the word “diminishing” (P2) mean?
1.  bringing                                                     
2.  changing
3.  balancing                                                   
4.  decreasing

64) What does the word “they” (P4) refer to?
1.  the scientists                                              
2.  certain sounds
3.  people                                                        
4.  senses of saltiness and sweetness

65) Which is NOT included in Dr Poliakoff’s experiment?
1.  diners                                                        
2.  headphones
3.  airline food                                                
4.  various kinds of sounds

66) What does the word “compensate” (P5) mean?
1.  give up on                                                 
2.  take up with
3.  make up for                                               
4.  put up for 
 
67) What does the word “they” (P6) refer to?
1.  sweetness and saltiness                             
2.  different kinds of food
3.  sounds                                                       
4.  people

68) Which of the following increases people’s sense of freshness and crunchiness?
1.  soft music                                                  
2.  loud sounds
3.  sitting on a beach                                      
4.  a specially designed seafood dish

69) Which is true, according to the passage?
1.  A person's sense of sweetness and saltiness could be distracted by loud noises.                      
2.  People enjoy food less because they are in the air.
3.  Volunteers rated the food as tastier when the sounds were made louder.           
4.  Heston Blumenthal, the celebrity chef, has taken part in Dr Poliakoff’s research.

70) Where can this passage be found?
1.  Airline in-flight magazines            
2.  Cooking magazines
3.  Newspaper articles                                    
4.  Sound engineering textbooks

 
Passage V

Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like humans. The term was coined in 1956 by John McCarthy at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Artificial intelligence includes game playing, robotics, expert systems, natural language, and neural networks. (P1)

Currently, no computers exhibit full artificial intelligence (that is, are able to simulate human behavior). The greatest advances have occurred in the field of games playing. The best computer chess programs are now capable of beating humans. In May, 1997, an IBM super-computer called Deep Blue defeated world chess champion Gary Kasparov in a chess match. (P2)

            In the area of robotics, computers are programmed to “see” and “hear” and react to other sensory stimuli. Computers are now widely used in assembly plants, but they are capable only of very limited tasks. Robots have great difficulty identifying objects based on appearance or feel, and they still move and handle objects clumsily. (P3)

In the early 1980s, expert systems (programming computers to make decisions in real-life situations) were believed to represent the future of artificial intelligence and of computers in general. To date, however, they have not lived up to expectations. Many expert systems help human experts in such fields as medicine and engineering, but they are very expensive to produce and are helpful only in special situations. (P4)

Natural-language processing offers the greatest potential rewards because it would allow people to interact with computers without needing any specialized knowledge. You could simply walk up to a computer and talk to it. Unfortunately, programming computers to understand natural languages has proved to be more difficult than originally thought. Some rudimentary translation systems that translate from one human language to another are in existence, but they are not nearly as good as human translators. There are also voice recognition systems that can convert spoken sounds into written words, but they do not understand what they are writing; they simply take dictation. Even these systems are quite limited – you must speak slowly and distinctly. (P5)

Today, the most popular area of artificial intelligence is neural networks, which are systems that simulate intelligence by attempting to reproduce the types of physical connections that occur in animal brains. The systems are proving successful in a number of disciplines such as voice recognition and natural-language processing. There are several programming languages that are known as AI languages because they are used almost exclusively for AI applications. The two most common are LISP and Prolog. (P6)

71)  What is the topic of the passage?
1.  The history of artificial intelligence
2.  The fields of artificial intelligence
3.  The pros and cons of artificial intelligence
4.  The effects of artificial intelligence

72)  What does the word “simulate” (P2) mean?
1.  act like                                                       
2.  relate to
3.  depend on                                                 
4.  back up

73)  The word “they” (P3) refers to _______.
1.  stimuli                                                       
2.  computers
3.  plants                                                         
4.  tasks
74)  The word “they” (P4) refers to _______.
1.  expert systems                                           
2.  programming computers
3.  decisions                                                   
4.  human experts

75)  What is the main idea of Paragraph 5?
1.  The translation systems in programming computers are not as efficient as human translators.                                                
2.  Natural-language processing has made more profits than any other areas of artificial intelligence.
3.  Programming computers understand what people say and they are able to give response back to them.                  
4.  Even though there has been some progress in natural-language processing, some limitations can still be found.

76)  The word “distinctly” (P5) means _______.
1.  meaningfully                                             
2.  personally
3.  clearly                                                        
4.  fluently

77)  Which is NOT true?
1.  The term artificial intelligence was coined by MIT.                                                        
2.  The super-computer can play better than humans in a chess game.
3.  Robots are used in some factories but they still have limited capacity.  
4.  There has been significant progress in the field of expert systems as previously expected.

78)  Which area of AI is the most successful?
1.  Identification of objects based on the way they look or feel
2.  Expert systems in medicine and engineering
3.  The ability to play games with humans
4.  The voice recognition systems

79)  What is the purpose of the passage?
1.  To describe the advancement in a field of computer science
2.  To explain why humans need the computers to do humans’ tasks
3.  To point out the limitations of artificial intelligence
4.  To persuade the programmers to do more research in the field

80)  Which branch of artificial intelligence is concerned with programming computers to make their own decisions?
1.  Robotics                                                    
2.  Expert systems
3.  Natural language                                       
          4.  Neural networks 

 

Answers
1 1 2 4 3 1 4 3 5 2 6 2 7 3 8 2 9 4 10 3
11 1 12 4 13 4 14 1 15 4 16 2 17 3 18 2 19 4 20 3
21 3 22 1 23 3 24 1 25 3 26 1 27 2 28 4 29 1 30 1
31 3 32 3 33 3 34 4 35 3 36 2 37 1 38 4 39 3 40 2
41 4 42 2 43 4 44 3 45 1 46 2 47 3 48 4 49 2 50 1
51 3 52 1 53 2 54 1 55 1 56 4 57 4 58 3 59 1 60 2
61 1 62 2 63 4 64 2 65 3 66 3 67 4 68 2 69 1 70 3
71 2 72 1 72 2 74 1 75 4 76 3 77 4 78 3 79 1 80 2

 ตารางสอบ KU EPT
ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ 


ชื่อวิชา สำหรับ รับสมัคร ค่าสมัคร วันที่เปิดรับสมัคร อีเมลห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ อีเมลผลสอบ สมัครสอบ  
KU-EPT 2561/5 บุคคลทั่วไป 300 600฿ 15-16 ตค.2561 2 พย.2561 อา.11 พย.2561 9:00-12:00 30 พย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/5 นิสิต ป.เอก 300 600฿ 11-12 ตค.2561 2 พย.2561 อา.11 พย.2561 9:00-12:00 30 พย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/5 นิสิต ป.โท 1000 600฿ 8-10 ตค.2561 2 พย.2561 อา.11 พย.2561 9:00-12:00 30 พย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/4 บุคคลทั่วไป 300 600฿ 13-14 สค.2561 31 สค.2561 อา.9 กย.2561 9:00-12:00 28 กย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/4 นิสิต ป.เอก 300 600฿ 9-10 สค.2561 31 สค.2561 อา.9 กย.2561 9:00-12:00 28 กย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/4 นิสิต ป.โท 1000 600฿ 6-8 สค.2561 31 สค.2561 อา.9 กย.2561 9:00-12:00 28 กย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/3 บุคคลทั่วไป 300 600฿ 11-12 มิย.2561 29 มิย.2561 อา.8 กค.2561 9:00-12:00 27 กค.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/3 นิสิต ป.เอก 300 600฿ 7-8 มิย.2561 29 มิย.2561 อา.8 กค.2561 9:00-12:00 27 กค.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/3 นิสิต ป.โท 1000 600฿ 4-6 มิย.2561 29 มิย.2561 อา.8 กค.2561 9:00-12:00 27 กค.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/2 บุคคลทั่วไป 300 600฿ 12-13 มีค.2561 30 มีค.2561 อา.8 เมย.2561 9:00-12:00 27 เมย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/2 นิสิต ป.เอก 300 600฿ 8-9 มีค.2561 30 มีค.2561 อา.8 เมย.2561 9:00-12:00 27 เมย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/2 นิสิต ป.โท 1000 600฿ 5-7 มีค.2561 30 มีค.2561 อา.8 เมย.2561 9:00-12:00 27 เมย.2561 ยังไม่เปิด  
KU-EPT 2561/1 บุคคลทั่วไป 300 600฿ 15-16 มค.2561 2 กพ.2561 อา.11 กพ.2561 9:00-12:00 2 มีค.2561 ปิดแล้ว  
KU-EPT 2561/1 นิสิต ป.เอก 300 600฿ 11-12 มค.2561 2 กพ.2561 อา.11 กพ.2561 9:00-12:00 2 มีค.2561 ปิดแล้ว  
KU-EPT 2561/1 นิสิต ป.โท 1000 600฿ 8-10 มค.2561 2 กพ.2561 อา.11 กพ.2561 9:00-12:00 2 มีค.2561 ปิดแล้ว  
                     
                     

ตารางสอบ KU-EPT สำหรับบุคคลทั่วไป และ นิสิต ม.เกษตรศาสตร์

 

คลิก >>>>>  แนวข้อสอบKU