หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

คลิก >>>>>   ตารางเรียน ENGLISH (สาขารัชโยธิน) 

         ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

          ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน) และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาทต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร
 

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก วิชาภาษาอังกฤษ


ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
4/2561 16-31 ธ.ค. 60 5 ม.ค. 61 20 ม.ค. 61 10.00-12.00 น. 30 ม.ค. 61
5/2561 16-31 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 24 ก.พ. 61 10.00-12.00 น. 27 ก.พ. 61
6/2561 16-28 ก.พ. 61 5 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61 10.00-12.00 น. 27 มี.ค. 61
7/2561 16-31 มี.ค. 61 5 เม.ย. 61 28 เม.ย. 61 10.00-12.00 น. 30 เม.ย. 61
8/2561 16-30 เม.ย. 61 5 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61 10.00-12.00 น. 29 พ.ค. 61
9/2561 16-31 พ.ค. 61 5 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 10.00-12.00 น. 26 มิ.ย. 61
10/2561 16-30 มิ.ย. 61 5 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 10.00-12.00 น. 31 ก.ค. 61
11/2561 16-31 ก.ค. 61 5 ส.ค. 61 18 ส.ค. 61 10.00-12.00 น. 28 ส.ค. 61
12/2561 16-31 ส.ค. 61 5 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 10.00-12.00 น. 2 ต.ค. 61
 


คลิก >>>>>  แนวข้อสอบNIDA